Language:

Tuet ja rahoituksetTuet ja rahoitukset

Tukimahdollisuuksia 1. Elinkeino- ja kehittämistuet 2. Oppisopimustuet 3. Kehittämis- ja investointihankkeet (hankeneuvonta) 4. Asioimisliikennetuet ja 5. Muut tuet ja avustukset


1. ELINKEINO- JA KEHITTÄMISTUET INARILAISILLE YHTEISÖILLE 2018

Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunta julistaa inarilaisten yritysten ja yhdistysten haettavaksi vuoden 2018 Elinkeino- ja kehittämisavustukset perjantaihin 29.9.2017 klo 15.00 mennessä. Tukiteemoja ovat toimintatuki ja tapahtumatuki.

Tukiteemat

1)TOIMINTATUKI

Toimintatuella tarkoitetaan avustuksia, jotka Nordican johtokunta myöntää inarilaisten yhdistysten ja yritysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Täytä hakemuslomake.

Toimintatukea myönnettäessä huomioidaan seuraavia perusteita:
a) Toiminnan merkittävyys
b) Avustuksen tarve toiminnan kannalta
c) Yhteiskunnallinen merkitys; tapahtuman merkittävyys alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti

2) TAPAHTUMATUKI

Tapahtumatukea myönnetään tapahtumien, messujen, kurssien tai koulutusten kehittämiseen ja toteuttamiseen. Määrärahaa myönnettäessä etusijalla on uudet tapahtumat tai -hankkeet (ei perustoiminta). Tuen jako perustuu korkeintaan A4-sivun pituiseen hankesuunnitelmaan ja kustannuslaskentaan. Mikäli avustettavaa tapahtumaa ei järjestetä ja avustus on maksettu, Elinkeinot & kehitys Nordica on oikeutettu perimään avustussumman takaisin. Edellyttää tapahtuman toteutusraportointia. Täytä hakemuslomake.


Tukien hakuehdot:

1. Hakija on oltava Inarin kunnassa toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö (ei yksityinen henkilö). Hakijoina voivat olla kuitenkin toiminimiyrittäjä sekä juridiset yhteisöt eli avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, rekisteröity yhdistys ja säätiö. Julkisoikeudelliset yhteisöt (kunta ja valtio) eivät voi hakea tukea. Hakijan toiminimi tai muu juridinen yhteisö pitää olla rekisteröitynä hakupäivään mennessä.
2. Käytettävä hakemuslomaketta. Hakulomake on tulostettavissa nordicainari.fi- ja inari.fi -kotisivuilta sekä noudettavissa Nordican toimipisteestä Sairaalantie 3 b, Ivalo ja Inarin kunnan infosta, Piiskuntie 2.
3. Tukeen liittyvät asiat esitettävä hakemuslomakkeen liitteellä.
4. Myönnetyt määrärahat ovat käytettävissä viimeistään hakuaikaa seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä tai kun päätökset ovat lainvoimaisia. Nordica ei myönnä ennakkomaksua.
5. Johtokunta käsittelee tukihakemukset kerran vuodessa.
6. Avustuksen saantiin vaikuttaa määrärahan käytön vaikuttavuus elinkeinollisesti ja alueen kehittämisessä. Lisäksi avustuksen saamiseen vaikuttaa aiemmin saatujen avustusten määrä, sillä avustusta kohdennetaan erityisesti uusille hankkeille ja hakijoille.
7. Kunkin hakuteeman ehdot on luettavissa hakulomakkeen 1. sivuilta.

Aikataulu

Vuoden 2018 tukihakemukset tulee toimittaa Elinkeinot & kehitys Nordican johtokunnalle perjantaihin 29.9.2017 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Jokainen hakemus kuitataan Nordican toimesta. Hakijan on varmistettava, että postitse tai sähköpostilla lähetetty hakemus on kuitattu vastaanotetuksi.

Nordican johtokunta määrittelee vuosittain myönnettävän määrärahan talousarvion laadinnan yhteydessä, myönnettävä määräraha vahvistetaan Inarin kunnanvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa (ns. talousarviovaltuusto).

Hakijoille ilmoitetaan päätös avustuksen saannista tai hylkäämisestä hausta seuraavan vuoden tammikuun 31. päivä mennessä tai kun päätös on lainvoimainen. Lopullisen tukipäätöksen tekee Nordican johtokunta.

Palautus
Tukihakemus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen nordica@inari.fi tai postitse osoitteeseen Elinkeinot & kehitys Nordica, Elinvoimalautakunta, Sairaalantie 3 b, 99800 Ivalo. Hakemuksen voi jättää myös toimistolle, mutta jättämisestä on oltava molempien osapuolten kuittaus.

Lisätietoa
Elinkeinot & kehitys Nordica, elinkeinojohtaja Samuli Mikkola, samuli.mikkola@inari.fi gsm. 040-6359101

Liitteet

Vuoden 2018 tukien hakulomake suomeksi: 
//media.voog.com/0000/0027/2939/files/Nordican%20Elinkeino%20-%20ja%20kehitt%C3%A4mistuet%202018_%20Hakulomake%20Suomeksi.pdf

Vuoden 2018 tukien hakuohjeet suomeksi:
//media.voog.com/0000/0027/2939/files/Nordican%20Elinkeino-%20ja%20kehitt%C3%A4mistuet%202018_Hakuehdot.pdf

Hakuohjeet ja hakulomake koltansaameksi: 
Elinkeino- ja kehittämisavustusten myöntämisen perusteet_koltansaame.docx
Nordican Elinkeinotuet 2018_ Hakulomake Koltansaame.doc.docx

Hakuohjeet ja hakulomake pohjoissaameksi: 
Elinkeino- ja kehittämisavustusten myöntämisen perusteet_pohjoissaame.pdf
Elinkeinotuet_ 2018_ Hakulomake_ pohjoissaame.docx2. OPPISOPIMUSTUKI INARILAISILLE YRITYKSILLE

Lue lisää oppisopimustuesta. Tukea oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen Inarin kunnassa työnantaja voi saada ehtojen täyttyessä oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen. Tuen kokonaiskesto on enintään kaksi vuotta, ja se haetaan Elinkeinot & kehitys Nordicasta. Inarin kunnan tuki yritykselle on 200 euroa/kk/opiskelija. Myös yrittäjä itse voi saada oppisopimustukea opiskeluunsa. 

Lisätietoa: Elinkeinot & kehitys Nordica, kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, marja.mannisto@inari.fi, gsm 0400 231 765

Hakulomake: 


3. KEHITTÄMIS- JA INVESTONTIHANKKEET

Yritykset voivat saada hakemuksesta avustusta ja tukea erilaisten kehittämis- ja investointihankkeiden kautta. Rahoituskanavia ovat mm. Pohjoisimman Lapin Leader, Ely-keskus (yritysrahoitukset) ja Lapin liitto. Lisäksi rahoituskanavia ovat mm. Tekes ja erilaiset säätiöt. Hankekumppaneita löydät toisista yrityksistä (ks. Leaderin yritysryhmähankkeet) tai esimerkiksi Elinkeinot & kehitys Nordicasta.  

Lisätietoa: kehittämiskoordinaattori Marja Männistö ja kv-hankkeissa kv-koordinaattori Eila Rimpiläinen.


4. ASIOINTILIIKENNE

Inarin kunta tukee Inarin sivukylien asukkaiden asiointiliikennettä kilpailutusten perusteella. Avustettavia asiointireittejä ovat 1. Nitsijärvi-Näätämö-Nitsijärvi 2. Nellim-Ivalo-Nellim 3. Lisma-Inari-Lisma 4. Angeli-Inari-Angeli.

Lisätietoa: Kehittämiskoordinaattori Marja Männistö, gsm 0400 231765, marja.mannisto@inari.fi. 


5. MUUT AVUSTUKSET INARIN KUNNASSA

5.1. NUORTEN KESÄTYÖN TUKI – INARIN KUNTA 

Nuorten kesätyötuki yrityksille on tarkoitettu Inarin kunnassa toimiville yrityksille ja kolmannen sektorintoimijoille. Tuki on määrärahasidonnainen ja sitä myönnetään hakujärjestyksessä.   Kesän 2018 haku päättyi 13.5.2018. Kesän 2019 haku alkaa keväällä 2019. 

Lisätiedot: Inarin kunta/ Työllistämisasiat, Piiskuntie 2, Ivalo, Eija Portti, gsm 040 534 3924, www.inari.fi

5.2. INARIN KUNNAN MYÖNTÄMÄ HARKINNANVARAINEN TYÖLLISTÄMISTUKI

Inarin kunta voi myöntää harkinnanvaraista työllistämistukea palkkatukeen oikeutetun työttömän henkilön työllistämiseen. Tuki on määrärahasidonnainen ja siihen ovat oikeutettuja kunnan alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja muut vastaavat yhteisöt, jotka voivat toimia työnantajana. Lisäksi tukea voi hakea pienyritykset, jotka työllistävät enintään viisi henkilöä. Tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Harkinnanvaraisen työllistämistuen lisäksi Inarin kunta voi tukea yhdistyksiä ja yrityksiä edelleen sijoitusmallin mukaisesti. Edelleen sijoituksessa Inarin kunta toimii työllistettävän työnantajana ja edelleen sijoittaa työntekijän yritykseen. Inarin kunta maksaa työntekijän palkkakulut ja hallinnon kulut, jotka laskutetaan edelleen sijoituspaikalta työvoimapoliittisten tukien ylittävältä osuudelta.

Lisätiedot: Inarin kunta, sosiaalitoimisto, www.inari.fi

5.3.TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TUET PALKKAUKSEEN

Palkkatuki

Työnantaja voi saada TE-toimistosta tietyin edellytyksin tukea palkkauskustannuksiin ottaessaan töihin työttömän työnhakijan. Palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen. Palkkatuella työllistetään ensisijaisesti alle 25-vuotiaita nuoria, vajaakuntoisia ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta. Työnantajilta edellytetään pääsääntöisesti sitoutumista palkattavan henkilön osaamisen- ja ammattitaidon kehittämiseen.

Yhteishankintakoulutus

Työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-hallinnon kanssa. Työnantaja ja TE-hallinto suunnittelevat ja rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 - 75 % hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Koulutuksen hinta määräytyy tarjouskilpailun perusteella ja vaihtelee koulutusaloittain.

Lisätiedot: Lapin TE-toimisto, puh. työnhakijat 0295 039 501, työnantajat 0295 039 502, http://toimistot.te-palvelut.fi

RekryKoulutus Pohjois-Lapissa
Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on vaativaa, kallista ja aikaa vievää. RekryKoulutus on hvyä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä yrityksesi tarpeisiin. Työnantaja ja TE-hallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä. 

Lue koulutusesite: RekryKoulutus_Monialesite_Tunturi-Lappi_Pohjois-Lappi.pdf